Limit IKZE 2017

Limit IKZE 2017 wynosi 5 115,60 zł – obwieszczenie  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2017.

Na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego będzie można co roku wpłacić maksymalnie kwotę odpowiadającą 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Limit ten w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IKZE obowiązujący w roku poprzednim.

Limit IKZE 2017 i lata wcześniejsze

Limit IKZE 2017
Limit IKZE 2017

W poprzednich latach limit IKZE dla Indywidualnych Kont Zabezpieczenia emerytalnego był nieco niższy i wynosił:

 • 4800,66 zł w 2016 roku
 • 4750,80 zł w 2015 roku
 • 4495,20 zł w 2014 roku
 • 4231,20 zł w 2013 roku oraz
 • 4030,80 zł w 2012 roku

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego możemy otworzyć poprzez zawarcie umowy z:

 1. funduszem inwestycyjnym,
 2. podmiotem prowadzącym działalność maklerską: domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską,
 3. zakłady ubezpieczeń na życie,
 4. banki,
 5. dobrowolne fundusze emerytalne, które są utworzone przez powszechne towarzystwo emerytalne.

Przypomnijmy, że wpłaty na IKZE odlicza się od dochodu przed opodatkowaniem na zasadach oraz w trybie określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. W praktyce odliczeń wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym.

Warto pamiętać też, że z ulgi podatkowej mogą korzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym także płacące podatek liniowy, tak więc forma oraz sposób opodatkowania działalności gospodarczej nie ma znaczenia.

Dodatkowa informacja dla osób, które nie posiadają jeszcze 18 lat – wpłaty dokonywane przez nich na IKZE nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Oczywiście, nie mogą być one również wyższe od kwoty rocznego limitu.

Jak widać w praktyce limit IKE jest wyższy niż limit IKZE.

Na wypadek kontroli urzędu skarbowego warto pamiętać, że w razie kontroli podatkowej należy wykazać, że prawo do ulgi podatkowej przysługiwało. Dowodami w tym zakresie będzie umowa z podmiotem prowadzącym IKZE, jak również dowody wpłaty środków na zabezpieczenie emerytalne. Podstawą do odliczenia mogą być jedynie kwoty faktycznie wpłacone, a nie tylko naliczone. Należy je przechowywać przez okres 5 lat – wyjaśnia ekspert finansowy

Wypłata z IKZE

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje

 1. na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego przez co najmniej 5 latach kalendarzowych,
 2.  na wniosek osoby uprawnionej – w przypadku śmierci oszczędzającego.

Środki zgromadzone przez oszczędzającego na IKZE mogą być wypłacone jednorazowo lub w ratach.

Instytucja finansowa, jako płatnik, jest obowiązana do poboru podatku od dokonywanych wypłat z IKZE.

 Limit IKZE 2017 w liczbach

Według obliczeń Komisji Nadzoru Finansowego na dzień 30 czerwca 2016 r. instytucje finansowe prowadziły 613 918  Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego ,a wartość środków zgromadzonych na tych kontach wyniosła 764 084 tys. zł.

Limit IKE 2017

Limit IKE 2017 wynosi 12 789 zł. Wysokość wpłat w danym roku kalendarzowym na Indywidualne Konto Emerytalne jest ograniczona limitami, które uzależnione są od wysokości prognozowanego na dany rok średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Do 2008 roku wysokość wpłat była ograniczona limitem do 1,5-krotności (150%) średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto, natomiast obecnie limit wpłat jest 2 razy większy, tj. wynosi 3-krotność (300%) średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto rocznie. Ponadto limit ten w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IKE obowiązujący w roku poprzednim. W kolejnych latach kwota maksymalnego limitu wpłat będzie podlegała zmianom, w zależności od tempa wzrostu wynagrodzeń w Polsce. Limity wpłat na IKE w 2017 roku został ustalony zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2017.

Limit IKE 2017 – a jak wyglądało to w poprzednich latach

Jak zmieniały się limity wpłat do IKE w poszczególnych latach:

 • aktualnie w 2017 roku limit wpłat do IKE wynosi 12789 PLN,
 • w 2016 roku limit został ustalony na 12165 PLN,
 • w 2015 roku limit został ustalony na 11877 PLN,
 • w 2014 roku limit został ustalony na 11238 PLN,
 • w 2013 roku limit został ustalony na 11139 PLN,
 • w 2012 roku limit został ustalony na 10578 PLN,
 • w 2011 roku limit został ustalony na 10077 PLN,
 • w 2010 roku limit został ustalony na 9579 PLN,
 • w 2009 roku limit został ustalony na 9579 PLN,
 • w 2008 roku limit został ustalony na 4055 PLN,
 • w 2007 roku limit został ustalony na 3697 PLN,
 • w 2006 roku limit został ustalony na 3521 PLN,
 • w 2005 roku limit został ustalony na 3635 PLN,
 • w 2004 roku limit wpłat wynosił 3435 PLN.

W przyszłym roku, tj. 2017 limit IKE ten z pewnością będzie wyższy. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami limit wpłat w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IKE obowiązujący w roku poprzednim. Przypomnijmy w ubiegłym roku wynosił on 12 165 zł.

Limit IKE 2017 – ranking instytucji finansowych

Według raportu  Komisji Nadzoru Finansowego wynika, iż na dzień 30 czerwca 2016 r. instytucje finansowe prowadziły 867 799 IKE,a wartość środków zgromadzonych na tych kontach wyniosła 6 002,4 mln zł.

limit IKE 2017

Limit IKE 2017 – ranking instytucji finansowych (dane KNF)

Największą liczbę Indywidualnych Kont Emerytalnych prowadzoną zakłady ubezpieczeń (571 462). Kolejną instytucją finansową, pod względem liczby prowadzonych kont IKE, finansową są fundusze inwestycyjne – 214 197 kont IKE. Banki, na koniec czerwca 2016 r.  prowadziły 52 919 kont, natomiast domy maklerskie 26 099 kont. Najmniejsza liczba Indywidualnych Kont Emerytalnych jest prowadzona przez dobrowolne fundusze emerytalne.

Limit IKE 2017 – ile można uzbierać mimo limitów

Wpłacając na IKE  taką samą kwotę każdego miesiąca  2017 roku, przy założeniu wykorzystania całego limitu wpłat na 2017, co miesiąc powinniśmy dokonywać wpłaty na kwotę 1065,75 zł.

Wpłaty na IKE mogą być dokonywane tylko w formie pieniężnej. Wyjątek stanowi założenie IKE w podmiocie prowadzącym działalność maklerską, osoba zawierająca umowę o prowadzenie IKE z tą instytucją, określając w umowie, że wartość pożytków będzie stanowić wpłatę w formie papierów wartościowych.

Posiadacz konta IKE od 2004 roku, który korzystał w pełni z ustalonych limitów miał więc szanse na swoje konto emerytalne wpłacić nawet 117 tys. PLN.

Najlepsze IKZE

Najlepsze IKZE to …? IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, są produktami inwestycyjnymi, które mają na celu długofalowe zarządzanie oszczędnościami, by na swoje dojrzałe lata z powodzeniem wypracować swoją dodatkową emeryturę. Niestety żyjemy w czasach, kiedy bardzo dużo mówi się o nieudolności naszego obecnego systemu emerytalnego.

Zatem jak możemy się domyślać, jeżeli nie weźmiemy spraw w swoje ręce, wtedy możemy spodziewać się niezwykle niskiego świadczenia emerytalnego oferowanego nam przez budżet państwa.

Jeśli ktoś nie ma żadnego pomysłu, w jaki sposób faktycznie mógłby oszczędzać na swoją emeryturę, to jednocześnie można sugerować się na przykład IKZE. Jeśli będziemy mieli ochotę skorzystać z IKZE z DFE, czyli Dobrowolnych Funduszach Emerytalnych, wtedy spokojnie możemy wyróżnić niektóre najlepsze IKZE, na tym polu.

Sprawdź Ranking IKZE 2016 >>>

Do nich zalicza się przede wszystkim taka propozycja jak Pekao, która wyróżnia się przede wszystkim tym, iż nie musimy nic płacić za otworzenie konta. Prowizja za zarządzanie nie jest super niska, ale jak najbardziej do przyjęcia. Mianowicie wynosi ona 2,6 procent. Ponadto klienci, którzy nie mają zbyt dużych środków finansowych, z powodzeniem mogą skorzystać właśnie z tej oferty. Ponieważ pierwsza wpłata musi wynosić co najmniej 100 złotych.Natomiast kolejne nie są w żaden sposób regulowane, chyba że chodzi o maksymalną kwotę, która oczywiście jest regulowana ustawowo.

Najlepsze IKZE – wybór jest spory

Przystępując do IKZE proponowanego przez Pekao, trzeba nastawić się na prowizję od wpłat o wysokości 2,5 procent. To i tak w 2013 roku przyczyniło się do wygenerowania stopy zwrotu na poziomie 16,3 procent. Okazuje się, że jeśli chodzi o najwyższą stopę zwrotu, to w tym roku najlepiej wypadł ING.

Mianowicie mogliśmy w tamtym czasie liczyć na 59,1 procent zwrotu. Przy czym oferta wyglądała całkiem atrakcyjnie. Mianowicie za otworzenie rachunku, nie musieliśmy nic płacić. Za zarządzanie naszymi oszczędnościami, musieliśmy odprowadzać prowizję w wysokości 2 procent, natomiast prowizja za kolejne wpłaty wynosiła bardzo dużo, ponieważ aż 80 złotych. To i tak pozwalało na wygenerowanie całkiem przyjemnego zysku. Tym bardziej, iż pierwsza wpłata spokojnie mogła wynosić zaledwie 150 złotych, natomiast każda kolejna, już tylko 50 złotych. Na bardzo wysokim poziomie utrzymywała się także stopa zwrotu w przypadku IKZE proponowanym przez Amplico.

Sprawdź Ranking IKZE 2016 >>>

Wskaźnik utrzymywał się w tym czasie na poziomie 56,7 procent. Warto dodać, że i tutaj klienci nie musieli uiszczać żadnych opłat za otworzenie rachunku, natomiast za zarządzanie odtrącane było aż 2,5 procent, przy czym za dokonanie wpłat, placówka pobierała 500 złotych. Była to więc jedna z najwyższych opłat na tle pozostałych placówek. Warto dodać, iż każdy klient przystępujący do IKZE w tej placówce, sam decydował o tym, czy tak naprawdę interesuje go wysoka, czy niska wpłata. Ponieważ każda z nich mogła mieć wymiar całkowicie dowolny.

Jeśli znowu bylibyśmy zainteresowani IKZE proponowanymi przez TFI, czyli przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, warto wziąć pod uwagę między innymi to, jakimi cechami wyróżniała się każda z najpopularniejszych ofert. Przykładowo tutaj klienci byli przygotowani na odpowiednie oprocentowanie, które było odciągane z racji zarządzania oszczędnościami, jak i również prowizją od dokonywanych wpłat.

Najlepsze IKZE – a może Amplico?

W porównaniu do IKZE z poprzedniej grupy, często klienci mogli liczyć na rabaty w obu propozycjach. Warto przyjrzeć się IKZE z Amplico, która proponowała całkiem przyjemny produkt, opierający się przede wszystkim na tym, iż faktycznie nie musieliśmy ponosić żadnych kosztów związanych z Otworzeniem konta, jak i również z ponoszeniem prowizji od dokonywanych wpłat. Natomiast zupełnie inaczej traktowana była prowizja, którą odtrącano za zarządzanie. Ponieważ w takiej sytuacji, mogliśmy liczyć albo na całkowitą zniżkę, a w najdroższej wersji, placówka pobierała sobie 2,5 procent.

Sprawdź Ranking IKZE 2016 >>>

Okazuje się, że na tle innych produktów, ta oferta nie jest jednak najwyższa. Barierą dla niektórych osób były wysokości wpłat. Ponieważ pierwsza wpłata musiała wynosić co najmniej 1000 złotych. Natomiast kolejne aż 500 złotych. Dla osób, które nie generują aż tak wysokich oszczędności, niestety Amplico TFI odpada całkowicie. Zatem widzimy, że najlepsze IKZE czasami sugerują się zupełnie innymi prawami.

Do nich zalicza się nie tylko najlepsze oprocentowanie, jakie możemy zyskać, ale również wymogi związane z regularnymi opłatami. Musimy dokładnie sobie przeanalizować to, czy faktycznie nasz budżet domowy, jest udźwignąć konkretne warunki. Jeżeli oczekujemy zdecydowanie łagodniejszych widełek finansowych, jeśli chodzi o wysokość wpłat, wtedy warto było zainteresować się ofertą proponowaną przez ING TFI.

Mianowicie są to limity narzucone na pierwsze oraz kolejne wpłaty, które wynosiły w każdym przypadku 50 złotych. Na pewno dużym udogodnieniem jest to, że nie musimy się obawiać żadnych kosztów związanych z założeniem kotna. Natomiast za zarządzanie naszymi finansami, powinniśmy się przygotować na oprocentowanie wynoszące od 0 do 2,7 procent.

IKZE Kalkulator

Na temat emerytur w ostatnim czasie można dowiedzieć się coraz więcej. A właściwie nie na sam temat dotyczący tego, jakie to bogate życie będziemy mieli, jeśli tylko przejdziemy na emeryturę. Ale raczej w sytuacji, kiedy mimo uczciwej pracy przez wiele lat, szczególnie prowadząc własną działalność gospodarczą, nie otrzymamy żadnej przyzwoitej sumy.

Dlatego w świecie finansowym, pojawia się coraz więcej rozmaitych przesłanek ku temu, żeby jednak o swoją przyszłość zadbać samemu. Ku temu mają posłużyć rozmaite produkty oszczędnościowe lub oszczędnościowo-inwestycyjne. Wśród tych produktów znajduje się również IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Sprawdź Ranking IKZE 2016 >>>

Przede wszystkim ten produkt prowadzony jest nie tylko przez banki, ale również Towarzystwa Ubezpieczeniowe, jak i również inne instytucje zajmujące się sprzedażą produktów finansowych. Kolejnym faktem, jaki powinniśmy wiedzieć na temat IKZE, jest to, że dzięki temu produktowi możemy nie tylko oszczędzać na swoją emeryturę, ale również otrzymać z tego tytułu całkiem ciekawy zysk.

Wszystkie wpłaty są dokładnie sprawdzane przez zapisy w odpowiedniej ustawie. Dlatego nie można wpłacać mniej, niż 4 procent otrzymywanego wynagrodzenia. Jednak ku zaskoczeniu niektórych inwestorów, trzeba liczyć się także z maksymalnym limitem, który wynosi 30-krotność średnich zarobków. Tej kwoty w żaden sposób nie można przekroczyć. Korzystając z tego produktu, również trzeba liczyć się z podatkiem odprowadzonym od zysków.

Z drugiej strony zaletą takiego rozwiązania jest bezpieczny zysk, jak i również gwarancja wypłaty pieniędzy, kiedy będziemy chcieli zatroszczyć się o swoją dodatkową emeryturę. Oczywiście każda instytucja finansowa rządzi się nieco swoimi prawami, które są dokładnie określone w regulaminie. Dlatego na niektórych IKZE można zarobić więcej, a na innych nieco mniej.

Warto jeszcze zapoznać się nie tylko z samymi obietnicami stawianymi ze strony instytucji finansowych, ale również z warunkami, jakie należy spełnić, by do nich się zapisać. Tutaj już po raz pierwszy pojawia się takie narzędzie jak ikze kalkulator. Przede wszystkim takie narzędzie pomoże oszacować z jakimi oszczędnościami ostatecznie będziemy mieli do czynienia.

Zatem w takim kalkulatorze będziemy umieszczali kilka informacji na temat naszych dochodów, a także warunków jakie spełniamy. Podajemy przede wszystkim nasz wiek – im jesteśmy starsi, tym nasze oszczędności raczej będą niższe, ponieważ skraca się znacznie czas oszczędzania. Kalkulując nasze potencjalne zyski, wybieramy roczną stopę zwrotu. Im ma być wyższa, tym jednocześnie nastawiamy się na nieco większe ryzyko inwestycyjne.

Określamy także częstotliwość naszych składek, oraz ich wysokość. W ten sposób IKZE kalkulator pomaga w określeniu ile zgromadzimy kapitału po określonym czasie, jak i również jakiej emerytury dodatkowej możemy się spodziewać. To może okazać się niezwykle motywujące, jeśli chodzi o podjęcie decyzji o dodatkowe oszczędzanie na swoją przyszłość.

IKZE Kalkulator
IKZE Kalkulator – Sprawdź najlepsze Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Jest jeszcze jeden oryginalny sposób na sprawdzenie, ile nas w tym roku wyniesie ulga podatkowa, jeśli będziemy do rozliczenia rocznego, brać pod uwagę również to, że oszczędzaliśmy na Indywidualnych Kontach Zabezpieczających Emeryturę. IKZE Kalkulator będzie w stanie podpowiedzieć, jaki otrzymamy zwrot od podatku. To jest kolejna zaleta, jaką kierować się możemy przy wyborze produktu oszczędnościowo-inwestycyjnego. W porównaniu do innych, niestety, już nie możemy liczyć na żadną ulgę podatkową.

Teraz mając do dyspozycji takie narzędzia, nie musimy się obawiać, że nasza emerytura będzie bardzo niska, wręcz głodowa. Ponieważ jeśli tylko będziemy odpowiednio dbać o nasze finanse, to zawsze odkładając niewielkie sumy, nawet raz do roku, możemy się zabezpieczyć przed niską wypłatą ze strony Państwa. Wiele osób uważa, że na pewno nie będziemy mogli oczekiwać żadnego rewelacyjnego zysku. Jednak takie osoby najczęściej nie mają żadnych oszczędności wygenerowanych nawet na tak zwaną czarną godzinę.

Sprawdź Ranking IZKE 2016 >>>

Warto kierować się swoim rozsądkiem i wyborem własnych decyzji. Nawet jeżeli ktoś teraz negatywnie wypowiada się na temat poszczególnych produktów, pozwalających zainwestować na swoją przyszłość, to jednak za 20 lub 30 lat, na pewno będą żałowali swojego podejścia. Ty w tym czasie zamiast żalu do siebie, że nic nie zrobiłeś w kierunku zabezpieczenia swojej przyszłości, będziesz mógł korzystać swobodnie ze zgromadzonych funduszy.

Im szybciej zaczniesz, tym większa będzie Twoja emerytura. Zwlekanie w oszczędzaniu, na pewno nie będzie Twoim dobrym doradcą. Im szybciej zaczniesz oszczędzać na swoją przyszłość, tym masz większe na szanse na jeszcze większy zysk. Za każdym razem możesz mieć wgląd do swojego konta, a także przewidywanych zarobków, jakie są w danym miejscu wypracowywane. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jednocześnie zmienić po jakimś czasie instytucje finansową. W ten sposób wiemy, że mamy pełną kontrolę nad swoimi oszczędnościami, które przecież w przyszłości mają doprowadzić nas do niezależności finansowej.

IKE Kalkulator

Uważasz, że świat finansów jest niezwykle skomplikowany? Trzeba mieć na uwadze, że rzeczywiście ilość produktów z każdym rokiem rośnie, a nie maleje. I żeby wszystkie poznać:

 • do czego służą,
 • jak nimi powinniśmy odpowiednio zarządzać,
 • także z jakimi prognozami na przyszłość.

Dlatego jeśli chcemy się dowiedzieć, jakie są produktami oszczędnościowymi, a jakie gwarantują nam chociaż minimalny zysk, warto być na bieżąco z prezentacją wszystkich produktów po kolei.

Sprawdź Ranking IKE 2016 >>>

Całkiem niedawno, bo dosłownie kilka lat temu, na rynku finansowym pojawił się zupełnie nowy produkt. Jego skrót IKE, na pewno wielu osobom niczego nie tłumaczy. Zupełnie inna reakcja jest po rozwinięciu tego skrótu. Mianowicie IKE oznacza nic innego, jak Indywidualne Konto Emerytalne. W takim razie możemy spodziewać się tego, że produkt w jakiś sposób jest związany z oszczędzaniem na emeryturę.

Rzeczywiście tak jest. Nowy produkt, którego możemy stać się właścicielami jest udostępniany przez rozmaite instytucje, zarówno finansowe, jak i również ubezpieczeniowe. Obok innego produktu IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, stały się prawdziwym hitem dla osób, które chcą samodzielnie zadbać o własną emeryturę.

Jeśli jednak nie wiemy, jakie konto powinniśmy wybrać, możemy skorzystać z wielu porównywarek lub obecnych rankingów, które rzeczywiście pomogą nam podjąć decyzję, na jakim koncie powinny znajdować się nasze oszczędności. Jeśli zakładamy konto IKE, powinniśmy wiedzieć, że są one uwarunkowane zarówno minimalnym, jak i również maksymalnym limitem wpłaty w ciągu roku. Na pewno oszczędności nie powinny przekroczyć 30-kotności średniego wynagrodzenia, które jest wyliczane w danym roku kalendarzowym.

IKE Kalkulator – co nam pozwala?

Jeśli chcemy się dowiedzieć, ile jednak na konkretnym koncie będziemy mogli zaoszczędzić pieniędzy na przyszłej emeryturze, to w takich sytuacjach na pewno przyda nam się IKE kalkulator. Jest to narzędzie, które uwzględnia nasz wiek, ilość składek, ich wysokość, a potem w wyniku uzyskujemy, jaki kapitał uzbieramy oraz z jakiej emerytury później będziemy mogli się cieszyć. Niestety zasiłek emerytalny w tej chwili nie zalicza się do takich, które byłyby w dobrej perspektywie. Raczej trzeba nastawiać się na to, że jeśli sami sobie nie poradzimy, to będziemy mogli spodziewać się niezwykle niskiej stawki. To jest jak na razie niesprawiedliwe, zwłaszcza jeżeli ktoś przez wiele lat prowadzi swoją działalność gospodarczą, odprowadza naprawdę wysokie składki, a później niestety nie może doczekać się ani żadnych zasiłków, ani także solidnej emerytury.

Sprawdź Ranking IKE 2016 >>>

Innym narzędziem jest IKE kalkulator, ale nie do wyliczania już naszego zgromadzonego kapitału, ale za to do tego, by ostatecznie móc sprawdzić, ile otrzymamy zwrotu od podatku. W takiej sytuacji faktycznie możemy liczyć na to, że sytuacja będzie wyglądała znaczniej korzystniej, niż w przypadku innych produktów oszczędnościowych.

Przede wszystkim Indywidualne Konta Emerytalne wyróżniają się tym, że mimo potrąconego podatku Belki, to jednak możemy później w rozliczeniu rocznym, umieścić tą kwotę, jako do zwrotu. Natomiast już w innych produktach oszczędnościowych oraz inwestycyjnych, takie coś kompletnie nie ma szans. Warto więc chociażby z tego względu móc oszczędzać, ponieważ zyski, które są naliczane od naszego kapitału, w żaden sposób nie maleją.

IKE Kalkulator
IKE Kalkulator – Sprawdź najlepsze Indywidualne Konto Emerytalne

Sposobów na oszczędzanie na swoją przyszłą emeryturę, jest oczywiście znacznie więcej. Tak naprawdę to od nas zależy, jaki sposób będziemy uważać za najbardziej dogodny dla nas. Nie ma również żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o ilość produktów finansowych, a dokładniej oszczędnościowych, z jakich zamierzamy korzystać. Przykładowo, jeśli założymy sobie Indywidualne Konto Oszczędnościowe, to ten fakt nie neguje tego, byśmy mogli skorzystać z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Tak samo jest w przypadku funduszy inwestycyjnych, lokat oszczędnościowych, czy nawet zwykłych kont oszczędnościowych. Pozostaje jedynie kwestia, ile mamy wolnych środków finansowych, które rzeczywiście jesteśmy w stanie przeznaczyć na oszczędzanie na przyszłość. Ale z drugiej strony niektóre produkty finansowe w ogóle nie wymagają od nas żadnego minimalnego wpływu finansowego.

Mając jeszcze jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy wybór danego produktu jest dla nas korzystny czy nie, zobaczmy ile jesteśmy w stanie oszczędzać w skali roku, z jaką częstotliwością, jak i również jakich zysków ostatecznie oczekujemy. Pamiętajmy również, że Indywidualne Konta Emerytalne charakteryzują się tym, że w każdym roku rankingi nieco ulegają zmianom. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak śledzić je na bieżąco, by mieć przekonanie, czy aby na pewno korzystamy z placówki bankowej, lub towarzystwa ubezpieczeniowego, proponującego nam najlepszą ofertę na całym rynku finansowym. Może niestety się okazać, że trzeba będzie po drodze wprowadzić kilka drobnych zmian, które na pewno przynoszą zaskakujące efekty. W końcu zależy nam na tym, by zyski na przyszłej emeryturze, były dla nas jak najwyższe. Pod tym względem na pewno nie ma nikt żadnych wątpliwości.

Ranking IKE – Indywidualne Konto Emerytalne 2016 !

Decydując się na założenie IKE, czyli Indywidualnego Konta Emerytalnego, jednocześnie bierzemy w ręce swoją przyszłość. Chcemy oszczędzać na emeryturę, która jak wiadomo, w obecnej chwili nie jest w zbyt dobrej kondycji. Każde konto posiada swoje osobiste cechy, którymi można sugerować się przy planie oszczędnościowym na przyszłe lata. Dlatego ranking IKE nie może być całkowicie jednoznaczny, ale za to rozbity na poszczególne kategorie. Jeśli jednak poszukujemy w każdej kategorii najlepszych kont IKE, to natychmiast dowiemy się, iż w banku komercyjnym, najlepiej było zakładać konto IKE w Banku Millennium. Natomiast w banku spółdzielczym, IKE najlepiej sprawdziło się w BS Nadarzyn. Interesując się IKE depozytem bankowym, należałoby udać się do Silesia Bank. Wybierając IKE z funduszami inwestycyjnymi, warto zaczepić się przy KBC TFI, bądź też przy NN TFI. Jeśli jednak interesują nas IKE z ubezpieczeniem inwestycyjnym, wtedy najlepszym rozwiązaniem jest Aviva TUnŻ. Klienci chcący podjąć IKE z dobrowolnym funduszem emerytalnym, spokojnie mogli korzystać z oferty DFE Nationalne-Nederlanden. Bardziej agresywne konta z rachunkiem maklerskim okazały się najlepsze w DM mBanku.

Sprawdź Ranking IKE 2016 >>>

Takie zestawienie pokazuje, jak Indywidualne Konto Emerytalne daje wiele różnych możliwości, z których z powodzeniem można skorzystać. W takim razie poszukuje się takich wariantów, które nam będą pasowały najbardziej. I tak, przypominając o IKE w bankach komercyjnych, to chcąc zyskać jak największy zwrot, warto zaczepić się przy Banku Millennium. Ponieważ ta placówka swoim klientom oferuje aż 3 procent w skali roku. Jest to nawet propozycja lepsza od niejednej lokaty. Dlatego warto zainteresować się nią na bardzo poważnie.

Jeszcze lepsze oferty były kierowane przez Banki Spółdzielcze. Mianowicie, na pierwszym miejscu znajduje się Bank Silesia w Katowicach, który proponował IKE z oprocentowaniem 4 procent w skali roku. Z identycznymi warunkami mogliśmy zetknąć się w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie, gdzie również było 4 procent w skali roku. Dosłownie nieco mniej, bo o 0,05 procent w skali roku, proponował Bank Spółdzielczy w Jordanowie. Natomiast Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie proponował aż 3,85 procent w skali roku. Ranking IKE na siódmym miejscu, w zestawieniu banków spółdzielczych, zawierał w sobie aż trzy placówki: w Skierniewicach, w Nałęczowie, a także w Przysusze. Każdy z nich swoim klientom proponował 3,50 procent w skali roku.

Biorąc pod uwagę bardziej skomplikowane warianty, można było doszukiwać się detalicznych obligacji skarbowych. Polega on już nie tylko na oszczędzaniu, ale bardziej na inwestowaniu swoich pieniędzy. Zatem nie powinniśmy się dziwić pod żadnym pozorem, iż DM PKO proponuje całkiem ciekawe warunki, jeśli skorzystało się z poszczególnych obligacji. Jeśli miało to być 10-letnie EDO, wtedy klienci mogli liczyć na 2,5 procent w pierwszym okresie odsetkowym. Natomiast 2-letnie DOS, proponowało 2 procent w skali roku.

Sprawdź Najlepsze  IKE 2016 >>>

IKE są stosunkowo młodymi produktami finansowymi, które pozwalają oszczędzanie pieniędzy. Jednak rzeczywiście z każdym rokiem cieszą się one coraz większym zainteresowaniem ze strony klientów, mających zamiar oszczędzać w dłuższej perspektywie czasu. Może są to nadal produkty finansowe dość skomplikowane, jednak nie powinniśmy się pod tym względem w ogóle zrażać. Od czego są doradcy finansowi, którzy służą pomocą w wytłumaczeniu wszystkiego, jak powinno się dokładnie odbywać takie wieloletnie oszczędzanie. Dzięki tym produktom finansowym, możliwe jest dobre zabezpieczenie swojej przyszłości. Dziś jest to niezwykle ważne, ponieważ nasze emerytury są cały czas w niepewnej sytuacji. Ktoś, kto dopiero znajduje się na samym początku drogi zawodowej, nie jest w stanie przewidzieć tego, jak dużą emeryturą będzie cieszył się za 40 lat i czy w ogóle jeszcze takie świadczenia rzeczywiście będą wypłacane. Może się okazać, że instytucja zwana Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, nie będzie miała szans na przetrwanie. W takiej sytuacji trzeba wziąć odpowiedzialność za swoją przyszłość finansową i nie patrzeć pod żadnym pozorem na to, w jaki sposób będziemy wynagradzani za lata pracy przez budżet państwa. Jeśli będziemy bardziej zainteresowani produktami finansowymi, jakie są IKE, powinniśmy na pewno dokładnie obejrzeć ranking IKE, pozwalający na zweryfikowanie, w którym miejscu mamy szansę na najlepsze warunki. W porównaniu do lokat, mamy duże przekonanie, iż taki sposób oszczędzania jest zdecydowanie skuteczniejszy i efektywniejszy, niż lokaty. Aczkolwiek lokaty są także bardzo dobrym pomysłem dla osób, które nie lubią długofalowego oszczędzania, i nie są przygotowane na systematyczne odkładanie środków finansowych. W takim razie warto przygotować się na to, iż w ciągu roku trzeba będzie odkładać zadeklarowaną sumę. Wtedy wywiążemy się z podpisanej umowy. Opis każdego produktu pomoże nam zweryfikować, czy możemy zostać w placówce, z której usług już korzystamy, czy lepiej szukać czegoś nowego, co będzie bardziej opłacalne.

Sprawdź Ranking IKE 2016 >>>

Liczba IKE i IKZE na koniec 2015 roku

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że liczba IKE (indywidualnych kont emerytalnych) wyniosła na 858 725 koniec 2015 r. W roku ubiegłym było to blisko 30 tys. mniej, tj. 824 485 kont.

Liczba IKE
Liczba IKE w poszczególnych latach kalendarzowych

Wartość środków zgromadzonych na kontach IKE osiągnęła rekordowe 5,682 mln. zł. Rok temu udało się przekroczyć 5,030 mln. zł.

Wartość IKE na koniec poszczególnych lat
Wartość IKE na koniec poszczególnych lat

W przypadku IKZE łączna liczba indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego  sięgnęła w ostatnim roku 597 560 kont. Rok wcześniej było to o ponad 72 tys. mniej – 528 142 kont IKZE niż na koniec rok 2014 roku.

Wartość środków zgromadzonych na kontach IKZE podwoiła się i wyniosła 621,97 mln zł. Rok wcześniej było to jedynie 295,35 mln zł.

Zobacz Ranking IKZE 2016 – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

Zgodnie z raportem przedstawionym przez Komisję Nadzoru Finansowego, z 72 827 kont IKE założonych w ubiegłym roku, najwięcej stanowiły konta założone w towarzystwach funduszy inwestycyjnych (TFI), których było 44 363. Niemal trzykrotnie mniej kont założyliśmy w zakładach ubezpieczeń – 18 994 kont. Na kolejnych miejscach znalazły się banki (5629 kont IKE), podmioty prowadzące działalność maklerską (3219 kont IKE), i dobrowolne fundusze emerytalne zarządzane przez PTE (622 konta IKE).

Liczba kont IKZE otwartych w 2015 r. wyniosła 92 224. Najwięcej kont IKZE otworzyliśmy w TFI 38 134 kont, 37 577 u ubezpieczycieli oraz 7 871 w bankach, 7 071 w dobrowolnych funduszach emerytalnych, zarządzanych przez PTE. Najmniej, 1571 kont IKZE otworzyliśmy w podmiotach prowadzących działalność maklerską. Raport ten pokazuje, że Polacy raczej niechętni są do samodzielnego inwestowania, bardziej skłonni są przeznaczyć swoje oszczędność do zarządzania specjalistom.

Sprawdź Ranking IKE 2016 – porównaj najlepsze sposoby oszczędzania >>>

Średnia wartość wpłaty na IKE wyniosłą 3,5 tys. zł, co stanowi ok. 30% maksymalnego limitu wpłat na IKZE w ubiegłym roku. W przypadku kont IKZE średnia wartość wpłaty był nieco niższa, wynosiła 2,6 tys. zł oraz stanowiła ponad 55% maksymalnego limitu.

IKE i IKZE – dodatkowe środki do emerytury

Przypominamy, że do końca roku można jeszcze wykorzystać tegoroczne limity oszczędzania w IKE i IKZE. Produkty oferowane w ramach IKE i IKZE gwarantują atrakcyjne przywileje podatkowe. Przy odkładaniu maksymalnej kwoty zgodnej z limitem oraz założeniu, że płace nominalne będą rosnąć w średniorocznym tempie 3% to po 30 latach oszczędzania można zyskać nawet 123 500 zł. Dokładnie o taką kwotę będziemy bogatsi, w stosunku do oszczędzania na standardowych produktach inwestycyjna oszczędnościowych.

Emerytury z powszechnego systemu będą w przyszłości coraz niższe. Szacuje się, co w dużym stopniu pokazują tez analizy ZUS, że dzisiejsi 30-latkowie otrzymają świadczenie wynoszące około 40% ich ostatniego wynagrodzenia. Jest to mało optymistyczny scenariusz. W praktyce, jeżeli dziś statystyczny Polak zarabia ok. 3500 zł to jego emerytura będzie w okolicach 1300-1400 zł.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

IKZE i IKE są więc odpowiedzią rządu na zbliżające się problemy demograficzne, dziś to może nie jest aż tak widoczne, ale w przyszłości w związku ze starzejącym się społeczeństwem będzie się coraz bardziej uwidaczniać. W celu uniknięcia istotnego spadku poziomu życia, musimy samodzielnie odkładać pieniądze na przyszłość. W tym celu warto to robić za pomocą produktów oferujących preferencje podatkowe, czyli IKE i IKZE.

IKZE – roczna ulga to nawet 855 zł lub 1520 zł

Warto pamiętać, że największą zaletą oszczędzania poprzez IKZE jest to, że wpłacone kwoty pomniejszają dochody do opodatkowania. W rezultacie po corocznym rozliczeniu PIT-u osoba, która z tego rozwiązania skorzystała otrzyma od urzędu podatkowego zwrot podatku. Wyniesie on maksymalnie 855 zł w przypadku osób o przeciętnych dochodach lub 1520 zł, jeśli ktoś zarabia na tyle dużo, że rozlicza się po stawce podatkowej 32 proc. Powyższe kwoty zwrotów dotyczą osób, które wpłacą na IKZE maksymalny na dany rok limit. W roku 2015 limit IKZE wynosi 4750,80 zł.

Mamy jeszcze dodatkowe korzyści. Od uzyskanych na IKZE zysków nie jest również naliczany tzw. podatek Belki. Niestety od wypłacanych z IKZE naliczany jest podatek. Jeśli zgromadzone środki będą one wypłacone po ukończeniu 65 lat to wynosi 10% wypłacanej kwoty. Biorąc pod uwagę wartość pieniądza w czasie i fakt, że zgromadzone przez nas środki będą pracowały przez dłuższy czas jest on dla nas nadal niezbyt wysoki

Dzięki IKE możesz zarobić więcej

W przypadku IKE wyższy jest limit wpłat, mimo iż ulga podatkowa dotyczy tylko braku podatku od zysków, nie możemy zaś liczyć na coroczny zwrot podatku to jednak nie płacimy 10% w przypadku wypłaty środków.

IKE i IKZE mogą być prowadzone w bardzo różnych formach – lokata bankowa, fundusze inwestycyjne, rachunek maklerski, Dobrowolne Fundusze Emerytalne czy w formie ubezpieczenia, a najpopularniejsze były według KNF konta prowadzone przez zakłady ubezpieczeń po I półroczu 2015 r. stanowiły aż 78% IKZE i 69% IKE. Dzięki szerokiemu spektrum możliwości możemy wybrać takie rozwiązanie, jakie najlepiej odpowiada jego potrzebom.

Zobacz pełen Ranking IKE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

IKE już tylko 3 tygodnie w 2015 roku

Zbliża się końcówka roku. Najwyższy czas, aby wykorzystać tegoroczny limit wpłat na IKE (Indywidualne Konta Emerytalne). Przypomnijmy tegoroczny limit wpłat na IKE wynosi 11.877 zł. Dokładnie trzykrotność przeciętnej płacy miesięcznej w gospodarce.

IKE – okiem eksperta

Jak zauważył nasz ekspert ds. indywidualnych kont emerytalnych –  Właśnie w grudniu zwykle klienci dokonują najwyższych wpłat. Instytucje prowadzących konta emerytalne już od początku miesiąca przypominają klientom, że warto wykorzystać limit wpłat ustalony na dany rok

W tym roku indeksy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych osiągają historyczne minima. Relatywnie niskie ceny kuszą inwestorów planujących długoterminowe oszczędzanie. Wiele Spółek da się kupić nawet za połowę ceny jaką zapłaciliby jeszcze w ubiegłym roku. Istotnie przyczynia się do tego ryzyko polityczne, ponieważ  sytuacja makroekonomiczna nie wskazuje na tego typu spowolnienie – dodaje ekspert.

Warto pamiętać, że naszym oszczędnościom zgromadzonym w IKE przysługuje zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, ale pod warunkiem że wypłacimy je dopiero w chwili przejścia na emeryturę.

Konta Emerytalne – liczba rachunków rośnie szybciej niż środki na kontach IKE 2015

Na koniec ubiegłego roku na wszystkich kontach emerytalnych było blisko 3 mld zł (IKE i IKZE). Najwięcej środków klienci powierzyli ubezpieczycielom (ok. 1,3 mld zł), ale najszybciej rosną aktywa na IKE prowadzonych przed domy maklerskie. Inwestorzy indywidualni wiedzą jak zarabiać pieniądze oraz chętnie korzystają z ulg podatkowych. Poza tym konta mają w ofercie także banki oraz towarzystwa funduszy emerytalnych.

O ile pieniędzy na kontach emerytalnych szybko nie przybywa, to znowu zaczęła rosnąć liczba takich rachunków. Przedstawiciele instytucji finansowych mówią o odrodzeniu Indywidualnych Kont Emerytalnych. Czyżby coraz większa niepewność polityczna zachęcała ludzi do oszczędzania na emeryturę? Z pewnością ma to jakiś

Ranking IKZE – Najlepsze IKZE

We właściwym wyborze bardzo pomocny będzie nasz Ranking IKZE 2015. Zapewne zastanawiacie się jakie IKZE wybrać? Wybór dobrego Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego wymaga sporo analiz i porównań. Niezbędne jest zestawienie ofert banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych oraz biur maklerskich. Praktycznie każda instytucja finansowa ma swojej ofercie konto IKZE.

Ranking IKZE – na co zwracać uwagę?

Jest wiele czynników na które należy zwracać uwagę. Wśród najważniejszych rzeczy należy wymienić:

 • Ile lat pozostało nam do emerytury (jak długo chcemy oszczędzać).
 • Zysk oraz ryzyko związane z oszczędzaniem.
 • Opłaty związane z prowadzeniem konta IKZE.
 • Koszty związane z zamknięciem IKZE lub wypłatą środków.
 • Wygodę prowadzenia IKZE (dostępność poprzez Internet).

Ze względu na złożoność oferty Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego warto skorzystać z naszej eksperckiej analizy:

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>

Powyższa „porównywarka” pozwala w szybki sposób porównać różne możliwości oszczędzania na emeryturę. W tym lokaty bankowe, obligacje, fundusze oraz oczywiście indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE).

Ranking IKZE – a może IKE?

Przypomnijmy kluczowa różnica pomiędzy IKZE a IKE jest związana z ulgą podatkową. W przypadku IKZE każdego roku możemy odliczyć wpłatę na konto w ramach PIT. Zyski uzyskane w ramach naszego konta są natomiast opodatkowane, jak na normalnym rachunku, tzw. „podatkiem Belki”. W przypadku IKE zyski wypracowane poprzez środki zgromadzone na koncie nie są opodatkowane.

Wspomnijmy jeszcze o limitach wpłat na konto. W przypadku IKZE w 2015 roku można wpłacić 4750 zł. W przypadku IKE limit jest wyższy i wynosi 11.877 zł. Limity liczone są w odniesieniu do średniego wynagrodzenia prognozowanego na dany rok. Ze względu na wzrost wynagrodzeń w 2016 spodziewamy się nieznacznego, kilkuprocentowego wzrostu poszczególnych limitów.

Ranking IKZE – przykłady

Przykładowe analizy poszczególnych kont zamieściliśmy w naszym serwisie. Wskazujemy wady i zalety poszczególnych ofert. Opłaty oraz warunki zakładania oraz zamykania konta. Zwracamy uwagę na istotne z perspektywy klienta zapisy umowne. Przykładem analiz IKZE są oferty: Compensa, Aviva, Generali, PKO i wiele, wiele innych.

Zobacz pełen Ranking IKZE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>