Indywidualne Konto Emerytalne – średnia kwota w 2014 roku

Przeliczając liczbę kont IKE w odniesieniu do wartości zgromadzonych środków, uwidacznia się fakt, że statystyczny posiadacz konta IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) ma na nim jedynie ponad 6 101 PLN, co przy rocznym limicie wpłat na poziomie ponad 11 tys. PLN nie jest zbyt dużą kwotą. Nie stanowi to nawet 2 średnich pensji krajowych.

Sprawdź Ranking IKE  >>>

Średnia kwota zgromadzona na kontach IKE

Indywidualne Konto Emerytalne – ile oszczędzamy?

Po 10 latach istnienia indywidualnych kont emerytalnych można przyjąć, że statystyczny posiadacz takiego konta średniorocznie odkłada na nim ok. 500 PLN, a miesięcznie ponad 40 PLN. Z pewnością oszczędzając 40-50 złotych miesięcznie budżet domowy posiadacza konta jakoś szczególnie nie ucierpi.

Pozytywny jest dodatkowo fakt, że kwota zgromadzona na statystycznym koncie IKE rośnie z roku na rok – jeszcze rok wcześniej było to 5,2 tys. PLN. W 2012 roku było to 4,3 tys. PLN, a w 2011 było to 3,4 tys. PLN. Jeżeli tempo wzrostu się utrzyma i nie pojawi się jakiś niespodziewany duży kryzys ekonomiczny to na koniec 2015 roku średnia kwota zgromadzona na kontach IKE powinna przekroczyć 7 tys. PLN

Sprawdź Ranking IKE  >>>

Mimo, że średnia kwota nie jest imponująca to nie zmienia to jednak faktu, że warto oszczędzać na dodatkową emeryturę, tak aby w wieku emerytalnym zabezpieczyć swoją przyszłość i nie znaleźć się przykrej sytuacji, że za kwotę 30-40% obecnych dochodów będziemy musieli przeżyć.

Kto może oszczędzać na IKE?

Prawo do dokonywania wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne  ma każda osobie fizycznej, która ukończyła 16 rok życia. Warunkiem wpłat przez osoby małoletnie, czyli 16-18 lat jest uzyskiwanie dochodów z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Na Indywidualnym Koncie Emerytalnym może oszczędzać na emeryturę tylko jedna osoba. Ustawodawca nie przewidział możliwości oszczędzania wspólnie,  z małżonkiem lub z dzieckiem. Każda osoba musi posiadać Indywidualne Konto Emerytalne.

Ponadto należy pamiętać, że Indywidualne Konto Emerytalne można założyć będąc uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego.

Sprawdź Ranking IKE  >>>

Wartość środków zgromadzonych na IKE przekroczyła 5 mld PLN

Systematycznie rośnie wartość środków zgromadzonych na Indywidualnych Kontach Emerytalnych IKE, mimo stabilizacji liczby kont na poziomie 820 tys. kont. Na koniec 2014 roku wartość wszystkich zgromadzonych środków na IKE przekroczyła 5 mld PLN. Wzrost jest więc ponad 15% w stosunku do środków zgromadzonych w roku wcześniejszym, rok wcześniej wzrost był 17%, a w 2011 roku było 21%.

Wartosc-srodkow-na-IKE

Praktycznie tylko w 2008 roku, w okresie międzynarodowego kryzysu finansowego, nastąpił spadek wartości środków zgromadzonych na kontach indywidualnych rok do roku. Mało optymistyczny pod tym względem był także 2011 rok, gdzie wzrost wartości był tylko jedno procentowy oraz sięgną raptem ok. 50 mld PLN.

Zjawisko systematycznego wzrostu jest bardzo pozytywne, dlatego oznacza to, że Polacy systematycznie oszczędzają na emeryturę, powiększając co roku kwotę zgromadzaną na swoim koncie. Można się zastanowić, jedynie czy tempo wzrostu nie jest zbyt małe.

Sprawdź Ranking IKE  >>>

Przyrost wartościowy jest istotny, jednak jeżeli spojrzymy na wzrost procentowy to 15% w odniesieniu do 17%, czy 21% w latach wcześniejszych nie jest zbyt optymistyczne, co w dużej mierze może mieć związek ze stabilizacją liczby prowadzonych kont. W tym kontekście przedstawiciele rządu powinni zwiększyć intensywność działań związanych z promocją oszczędzania w ramach trzeciego filaru oraz indywidualnego zabezpieczenia swojej przyszłości na emeryturze.

Sprawdź Ranking IKE  >>>

Co trzeba zrobić by założyć IKE?

Jeżeli chcemy oszczędzania na Indywidualnym Koncie Emerytalnym musimy podpisać umowę o prowadzenie IKE. Na początku musimy również wybrać formę w jakiej będziemy gromadzić swoje oszczędności na emeryturę. Następnie wybrać instytucję finansową, której powierzymy swoje oszczędności emerytalne.

Sprawdź Ranking IKE  >>>

Na Indywidualnym Koncie Emerytalnym możemy oszczędzać na podstawie:

 • umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego zawartej z otwartym funduszem inwestycyjnym,
 • umowy zawartej z podmiotem prowadzącym działalność maklerską np. domem maklerskim,,
 • umowy ubezpieczenia na życie zawartej z zakładem ubezpieczeń na życie,
 • umowy o prowadzenie rachunku bankowego zawartej z bankiem.
 • umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego zawartej z dobrowolnym funduszem emerytalnym.

IKE Liczba w 2014 roku

Analizując liczbę kont emerytalnych (IKE) w poszczególnych latach widoczna jest stabilizacja w ostatnich latach na poziomie ok. 820 tys. kont.

Liczba IKE Indywidulanych Kont Emerytalnych

Zobacz pełen Ranking IKE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>.

W 2004 roku otwarto 175 tys. kont, w kolejnym roku wzrosła o ponad 250 tys. kont, by w 2006 roku osiągnąć poziom 820 tys. kont.

Maksymalna liczba otwartych IKE byłą w roku 2007, kiedy to Polacy posiadali otwarte 915 tys. kont. Od tamtego okresu widoczny był najpierw spadek w latach 2008-2010, a później stabilizacja ww. poziomie. Minimalna liczba kont w tamtym okresie była w 2010 roku, kiedy to sięgnęła 792 tys. Spadek po 2007 roku był powiązany z kryzysem, gdzie ze względu spadki na giełdzie środki gromadzone na Indywidualnych Kont Emerytalnych znacząco traciły na wartości.

W ostatnim roku Polacy otworzyli ponad 55 tys. kont, jednocześnie poprzez wypłaty transferowe oraz zwroty środków podobna liczba kont została zamknięta. Porównując wzrost liczby kont w odniesieniu do roku ubiegłego wynosi on jedynie ok. 7 tys. i nie jest tak wyraźnie widoczny. Podobnie było w latach wcześniejszych, gdzie liczba nowych kont była zbliżona do liczby kont zamkniętych.

Gdzie otworzyć IKE?

Indywidualne Konto Emerytalne mogą prowadzić:

 • otwarte fundusze inwestycyjne,
 • podmioty prowadzące działalność maklerską,
 • zakłady ubezpieczeń na życie,
 • banki,
 • dobrowolne fundusze emerytalne.

Środki na naszą emeryturę na Indywidualnym Koncie Emerytalnym można gromadzić na podstawie pisemnej umowy zawartej z funduszem inwestycyjnym,  z podmiotem prowadzącym działalność maklerską, umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Natomiast w banku można gromadzić środki na Indywidualnym Koncie Emerytalnym w ramach rachunku oszczędnościowego. Wówczas należy podpisać również umowę rachunku bankowego.

Zobacz pełen Ranking IKE – porównaj różne sposoby oszczędzania >>>.

Ile mogę posiadać rachunków IKE?

Niestety, ale można mieć tylko jedno Indywidualne Konto Emerytalne. Ponadto na IKE może oszczędzać tylko jedna osoba, co oznacza, że nie możemy mieć wspólnego Indywidualnego Konta Emerytalnego z małżonkiem lub z dzieckiem.

 

Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne konto emerytalne (IKE) to dodatkowe, dobrowolne zabezpieczenie emerytalne, które stanowi uzupełnienie emerytury wypłacanej z ZUS oraz OFE. IKE jest więc rodzajem osobistego planu emerytalnego polegającego na gromadzeniu oszczędności poprzez inwestowanie na dedykowanym rachunku brokerskim.

IKE Indywidualne Konto Emerytalne

Główną zaletą IKE jest brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. „podatku Belki”), który istnieje w przypadku innych form inwestowania na rynku kapitałowym. Oznacza to, że jeśli inwestując poprzez Indywidualne Konto Emerytalne nie musimy dzielić się z fiskusem zyskami wypracowanymi na akcjach, dywidendzie i obligacjach.

Po uzyskaniu odpowiedniego wieku emerytalnego oraz uprawnień emerytalnych wypłacając zgromadzone środki z IKE jesteśmy zwolnieni z podatku dochodowego. Chcąc uzyskać ulgę podatkową powinniśmy przez co najmniej pięć lat kalendarzowych dokonywać jakiekolwiek wpłaty na swoje konto Indywidualne Konto Emerytalne. Ponadto ponad połowę wartości wpłat należy dokonać nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty z konta IKE.

Sprawdź Ranking IKE 2017 >>>

Oszczędzając na indywidualnym koncie emerytalnym nie jesteśmy obligowani do dokonywania regularnych wpłat. Możemy to robić dowolnie, ważne jest, aby nie przekroczyć w danym roku możliwego maksymalnego limitu wpłat. Przypomnijmy, że limit jest ustalony każdego roku „Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne” i nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Limit w 2015 roku wynosi dokładnie 11 877 PLN.

Wpłat na swoje konto Indywidualne Konto Emerytalne możemy dokonywać zatem w dowolnym momencie roku – jednorazowo lub w ratach. W danym roku możemy też nie wpłacać środków wcale, jeśli mamy jakieś pilniejsze w danym momencie życia wydatki. W kolejnych latach natomiast możemy kontynuować oszczędzanie na nasza emeryturę.

Warto wiedzieć też, że jeżeli inwestujemy samodzielnie na giełdzie, IKE może stanowić dodatkowy rachunek maklerski na którym możemy inwestować jak na rachunku akcyjnym.

Sprawdź Ranking IKE 2017 >>>

Gdzie można założyć Indywidualne Konto Emerytalne?

IKE  możne być prowadzone przez:

 • fundusze inwestycyjne,
 • podmioty prowadzące działalność maklerską,
 • zakłady ubezpieczeń na życie,
 • banki,
 • dobrowolne fundusze emerytalne.

IKZE – podstawowe informacje

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego daje możliwość dobrowolnego oszczędzania w ramach III filaru ubezpieczeń społecznych. Konta IKZE istnieją od 1 stycznia 2012 r., kiedy to w związku ze zmianą prawa związanego z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398) na rynku pojawił się nowy katalog produktów związanych z dobrowolnym oszczędzaniem na emeryturę.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

IKZE IKE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego a opodatkowanie

IKZE od IKE (indywidualnego konta emerytalnego) wyróżnia przede wszystkim opodatkowanie. W celu zachęcenia przyszłych emerytów do oszczędzania w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego zastosowano preferencję podatkową. Polega ona na odliczaniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wpłat na to konto.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

Natomiast opodatkowaniu PIT według właściwej skali podatkowej będzie podlegała:

 • wypłata z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego po zakończeniu okresu oszczędzania.
 • zwrot środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego oraz wypłata środków zgromadzonych przez oszczędzającego na koncie na rzecz osoby uprawnionej w przypadku śmierci oszczędzającego.

Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Wpłaty na IKZE mogą dokonywać osoby po ukończeniu 16 roku życia. Osoba małoletnia może dokonywać wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego tylko w roku kalendarzowym, w którym posiada dochody. Przy czym muszą być to dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, oraz wysokość wpłat nie może przekraczać tych dochodów.

Na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego może oszczędzać tylko jedna osoba. Małżonkowie niestety nie mogą wspólnie posiadać konta.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

Wypłaty z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

Aby dokonać wypłaty środków składamy wniosek:

 1. oszczędzający – po osiągnięciu 65 lat gdy były dokonywane wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego przez co najmniej 5 lat kalendarzowych,
 2. w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.

Ponadto oszczędności z  Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego mogą być wypłacone jednorazowo lub w ratach. Decyduje o tym osoba, która gromadziła środki.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

IKZE umowa:

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego mogą prowadzić:

 • fundusze inwestycyjne
 • podmioty prowadzące działalność maklerską,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • dobrowolne fundusze emerytalne.