IKE OBLIGACJE

IKE Obligacje

Indywidualne Konto Emerytalne to trzeci dobrowolny, filar emerytalny.  Konto IKE Obligacje jest kontem emerytalnym,  w ramach którego można nabywać obligacje skarbowe.  

IKE Obligacje – kto może otworzyć?

Prawo do wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne posiadają wszystkie osoby fizyczne, które mają ukończony 16 rok życia. Jednakże, w przypadku osób niepełnoletnich prawo do dokonania w danym roku podatkowym wpłat na IKE uzależnione jest od wysokości osiągniętych dochodów z umowy o pracę.
Jeżeli zdecydujemy się na oszczędzanie na emeryturę na Indywidualnym Koncie Emerytalnym poprzez zakup obligacji skarbowych to taką umowę możemy zawrzeć w oddziałach PKO BP lub Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP.

IKE – limit 2018

Limit IKE na 2018 rok wynosi 13329 zł. Limit ten inny każdego roku, jego wysokość jest publikowana w  „Obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne”.

Warto tutaj dodać, że środki z wykupu obligacji oraz należne odsetki nie są zaliczane do rocznego limitu wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne.

IKE Obligacje – rodzaje obligacji

Jeżeli zdecydujemy się na Konto IKE Obligacje to możemy posiadać nawet kilka rodzajów obligacji. Aktualnie w ofercie są:

  • dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu;
  • trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej ;
  • czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe;
  • dziesięcioletnie emerytalne oszczędnościowe obligacje skarbowe.

Jak widać możemy zdywersyfikować nasze oszczędności w obligacje o różnych terminach. Warto zauważyć, że obligacje oferują oprócz stałej i zmiennej stopy zwrotu również możliwość indeksacji stopy procentowej o inflację. Jest to bardzo ważne w dłuższym horyzoncie czasu.

Otwierając IKE Obligacje podpisujemy Dyspozycja Nabywania Obligacji Skarbowych. Jest to dokument, który określa procentowy udział poszczególnych rodzajów obligacji, które są nabywane za środki, które wpłyną na nasze Indywidualne Konto Emerytalne. Jeżeli zdecydujemy się na podzielenie oszczędności na równe udziały procentowe to w pierwszej kolejności zostaną zakupione obligacje o najdłuższym terminie, czyli obligacje dziesięcioletnie. W każdym momencie możemy zmienić udział poszczególnych obligacji na koncie IKE Obligacje. Wystarczy podpisać nową dyspozycję.

Zobacz pełen ranking IKE >>>

IKE Obligacje – opłaty

Jeżeli zdecydujemy się na zawarcie umowy IKE Obligacje to otrzymamy indywidualny numer rachunku służący wyłącznie do dokonywania opłat za prowadzenie IKE.

Opłaty za prowadzenie konta IKE Obligacje zostaną naliczone od wartości nominalnej obligacji, które są zapisane na naszym koncie w dniu 31 grudnia danego roku. Natomiast zostaną one pobrane 20 lutego następnego roku kalendarzowego.

PKO BP  przewidział promocję – za 1 rok, w którym została podpisana umowa nie pobiera prowizji. Co to oznacza? Jeżeli zdecydujemy się na oszczędzanie na IKE Obligacje w 2017 roku to pierwszą prowizję zapłacimy dopiero w lutym 2019 roku. Wysokość opłaty będzie uzależniona od stanu konta IKE Obligacje. Jak już wyżej wspomnieliśmy od wartości nominalnej obligacji zapisanych na naszym rachunku na dzień 31.12.2017 roku  – maksymalnie 200 zł. W kolejnych latach prowizje wahają się w przedziale 0,10%- 0,16%.

IKE – wypłata środków

Zgromadzone przez nas środki na Indywidualnym Koncie Oszczędnościowym możemy wypłacić jednorazowo lub w ratach.  Następuje to tylko na podstawie wniosku osoby oszczędzającej po osiągnięciu 60 roku życia lub nabyciu uprawnień emerytalnych i po ukończeniu 55 roku życia.

IKE – wcześniejsze zakończenie oszczędzania i zwrot środków

Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia oszczędzania oraz wypowiedzenia umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego. Wówczas otrzymujemy zwrot środków zgromadzonych na IKE. Możemy zdecydować się na całkowity lub częściowy zwrot środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym. Należy pamiętać, że decydując się na wcześniejsze zakończenie oszczędzania trzeba zapłacić podatek. Co to oznacza? Uzyskane zyski z naszych oszczędności w momencie ich zwrotu zostaną opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych, który aktualnie wynosi 19%.

IKE – zmiana instytucji finansowej

Została przewidziana możliwość dokonania przez osobę oszczędzającą tzw. wypłaty transferowej. Oznacza to zmianę przez nas instytucji, która prowadzi nasze Indywidualne Konto Oszczędnościowe. Jest to związane z przeniesieniem środków zgromadzonych przez nas koncie IKE do innej instytucji finansowej. Ponadto jest możliwość przeniesienie środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym z IKE zmarłego na IKE osoby uprawnionej do dziedziczenia środków.

Jeżeli nadal zastanawiasz się, gdzie otworzyć Indywidualne Konto Emerytalne zobacz pełen ranking IKE  >>>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *