IKE w DM Banku BPS

IKE w DM Banku BPS

Indywidualne Konto Emerytalne to trzeci dobrowolny, filar emerytalny. IKE w DM Banku BPS S.A. czyli Indywidualne Konto Emerytalne prowadzone w formie rachunku inwestycyjnego oferowane przez Dom Maklerski BPS S.A. zapewnia możliwość długoterminowego oszczędzania na emeryturę.

Zgodnie z art. 8 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego IKE może być prowadzone na podstawie pisemnej umowy, która została zawarta przez oszczędzającego z podmiotem prowadzącym działalność maklerską o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego.

IKE w DM Banku BPS S.A.

Jest to produkt, który jest połączeniem rachunku inwestycyjnego z Indywidualnym Kontem Emerytalnym. Za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. możemy samodzielnie inwestować długoterminowo nasze oszczędności na giełdzie bez płacenia tzw. podatku Belki.

IKE w DM Banku BPS S.A. – kto może otworzyć?

Prawo do wpłat na IKE posiadają wszystkie osoby fizycznym, które mają ukończony 16 rok życia. Jednakże, w przypadku osób niepełnoletnich prawo do dokonania w danym roku podatkowym wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne uzależnione jest od wysokości osiągniętych dochodów z umowy o pracę. W praktyce DM Banku BPS wymagane jest ukończenie 18 roku życia.  Nie ma górnego limitu wieku, w którym możemy założyć IKE. Konto mogą otworzyć również emeryci, jednak należy pamiętać o minimalnym okresie oszczędzania. 

Każdy oszczędzający może gromadzić środki tylko na jednym rachunku IKE. Nie można otworzyć konta ze współmałżonkiem, gdyż nie może być współwłaściciela. Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika do naszego Indywidualnego Konta Emerytalnego.

Limit wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne

Na Indywidualne Konto Emerytalne w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. można wpłacić środki finansowe będące równowartością trzykrotnego średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Limit ten dotyczy wpłat na IKE, które a prowadzone zarówno przez domy maklerskie jak również banki oraz zakłady ubezpieczeń. Limit wpłat w 2018 roku wynosi 13 329 zł. Więcej na temat wysokości limitu pisaliśmy tutaj.

W przyszłym roku, tj. 2019 limit IKE ten z pewnością będzie wyższy. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami limit wpłat w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IKE obowiązujący w roku poprzednim.

Dla porównania w 2018 r. wysokość limitu IKZE wynosi 5331,60 zł.

IKE w DM Banku BPS S.A. – opłaty

Otwarcie oraz prowadzenie rachunku IKE w Domu Maklerskim BPS S.A. jest bezpłatne. Również Dom Maklerski BPS udostępnia nam bez opłat dostęp do notowań jednej najlepszej oferty. Prowizję od zleceń zakupu papierów wartościowych przez internet wynoszą za zakup akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów, certyfikatów, jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF oraz obligacji i listów zastawnych 0,13%, lecz nie mniej niż 3 zł. Dodam, że opłaty te są bardzo atrakcyjne w porównaniu do konkurencji. A dodatkowo aktywni klienci Domu Maklerskiego BPS S.A. mają możliwość uzyskania korzystniejszej indywidualnej liniowej stawki prowizyjnej. Opłata w wysokości minimum 100zł  (0,5 % wartości transakcji lub 0,5 % wartości portfela) jest pobierana za wypłatę lub zwrot środków w ciągu pierwszych 12 miesięcy od podpisania umowy. Po tym okresie rezygnacja, jak również wypłata lub transfer środków, jest bezpłatna.

IKE w DM Banku BPS S.A.- wypłata środków

Zgodnie z zapisami ustawy wyplata środków z IKE bez obciążania podatkiem od zysków kapitałowych, który wynosi 19%, może być dokonana po 60 roku życia lub 55 w przypadku wcześniejszego nabycia prawa emerytalnego. Dodatkowo, aby skorzystać z ulgi podatkowej oszczędzający muszą również dokonywać wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne przez co najmniej pięć dowolnych lat kalendarzowych. Okres ten został ustawowo skrócony do lat trzech w przypadku osób urodzonych przed 31 grudnia 1945 roku. Natomiast dla osób urodzonych pomiędzy 1 styczniem 1946 roku a 31 grudniem 1948 roku wynosi on cztery lata.

Istnieje również możliwość dokonania wpłat ponad połowy wartości wszystkich wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne maksymalnie pięć lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.

Środki mogą zostać wypłacone jednorazowo lub w formie ratalnej.

 IKE w DM Banku BPS S.A.- dziedziczenie środków

Zakładając IKE możemy wskazać tzw. osoby uprawnione, czyli dziedziczące środki w przypadku naszej śmierci oraz ich udziały w spadku. Spadkobiercy nie zapłacą podatku od spadków i darowizn zgodnie z art. 3 pkt.6 Ustawy o podatku od spadków i darowizn. W przypadku Indywidualnego Konta Emerytalnego osoby dziedziczące środki mogą dokonać wypłaty bez konieczności uiszczenia z tego tytułu podatku dochodowego. Spadkobiercy, lub osoby przez nas wskazane, mogą też przenieść środki na własne konto IKE.

Warto dodać, iż posiadając Rachunek IKE w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. nie musimy rezygnować z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego lub uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym. Warto dodać, iż aby móc dokonywać wpłat  na IKE – nie musimy pracować, ani mieć stałych dochodów.

Zobacz pełen ranking IKE – porównaj Rachunek IKE w Domu Maklerskim Banku BPS S. A. z innymi ofertami.

A jeżeli posiadasz już Indywidualne Konto Emerytalne podziel się z nami opinią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *