IKZE a ulga podatkowa

IKZE a ulga podatkowa

Posiadasz oszczędności i  interesuje Cię ulga podatkowa? Załóż indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego i dokonaj odliczenia  poniesionych wydatków od uzyskanego dochodu. Możesz to zrobić w ramach rocznego rozliczenia PIT.

Kwoty wpłat na IKZE podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w rozliczeniach podatku za rok 2017 r. Każda osoba oprócz składek ZUS ma możliwość dodatkowo gromadzić środki przeznaczone na emeryturę na indywidualnych kontach emerytalnych. Cechą charakterystyczną Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) jest zwolnienie z podatku dochodowego wypłaty środków po osiągnięciu określonego wieku. Natomiast w przypadku Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) wypłaty podlegać będą w chwili wypłaty uznaniu ich za przychód, a w następstwie tego staną się podstawą naliczenia podatku. Jednakże w przypadku IKZE osoba oszczędzająca  uzyskuje prawo odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty składek. Ulga pozwala na wcześniejszy zwrot kwoty z własnego podatku.

IKZE a ulga podatkowa – kto może dokonać odliczenia

Ulga podatkowa jest odliczana przez osoby oszczędzające na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego od podstawy opodatkowania.  Wobec powyższego ulga podatkowa dotyczy wyłącznie podatników, którzy rozliczają się:

  • na zasadach ogólnych według skali podatkowej (PIT-37, PIT-36),
  • ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28),
  • liniowo (19% podatku, PIT-36L).

Osoba oszczędzająca nie może dokonać odliczenia wydatków na IKZE, jeżeli:

  • dokonuje rozliczenia przychodów opodatkowanych ryczałtem (np. umowy zlecenia do kwoty 200 zł),
  • stosuje kartę podatkową (PIT-16A),
  • dokonuje tylko rozliczeń dochodów z giełdy i innych przychodów kapitałowych (PIT-38),
  • składa tylko deklarację z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39).

Uzyskując dochody z kilku źródeł przy rozliczaniu ulgi podatkowej nie ma znaczenia, z jakich źródeł przychodów dokonujemy odliczenia. Również nie jest istotne przy rozliczeniu ulgi czy podatnik rozlicza się indywidualnie,  z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Ilość rachunków IKZE a wysokość ulgi

Ulga podatkowa przysługuje wyłącznie osobie fizycznej, która środki wpłaca tylko na jedno konto Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Jednakże podatnik może posiadać jeden rachunek  IKZE oraz rachunek IKE. Wtedy może skorzystać z odliczenia od podstawy opodatkowania składek na IKZE, natomiast wypłata oszczędności na IKE podlega zwolnieniu z opodatkowania.
Sprawdź pełen ranking IKZE >>>

Wpłaty na rzecz małoletniego

Ustawodawca nie przewiduje prowadzenia IKZE na rzecz dziecka. Jednakże, osoba małoletnia, która ukończyła 16 rok życia ma prawo do dokonywania wpłat na IKE lub IKZE w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Ograniczenie ulgi

Ulga ograniczona jest wysokością przychodów oszczędzającego – nie możemy dokonać odliczenia wyższej kwoty niż nasze zarobki w danym roku kalendarzowym. Dodatkowe ograniczenie jest związane z maksymalną wartością składek, które rocznie można wpłacić na IKZE.
Przypomnijmy, iż wysokość wpłaty na IKZE w roku kalendarzowym nie może  przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej. Limit ten na rok 2017 wynosi 5 115,60zł.
Sprawdź pełen ranking IKZE >>>
Sprawdź kwotę limitu na rok 2018

Kwota wolna od podatku 2017 roku

Wysokość kwoty wolnej od podatku w 2017 r. wynosi 3.091 zł. Jeżeli osiągamy roczne przychody poniżej tej kwoty to nie zapłacimy podatku dochodowego.
Sprawdź pełen ranking IKZE >>>

Jak obliczyć wysokość naszej ulgi podatkowej?

Ulga podatkowa od dochodu jest równa sumie wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w roku kalendarzowym za który dokonujemy odliczenia.
Na przykład, jeżeli w 2017 roku dokonamy wpłat na IKZE na łączną kwotę 5115,60 zł maksymalny limit)  i nasz dochody w 2017 roku nie przekroczą kwoty 85 258zł, to nasza ulga podatkowa wyniesie 920,80 zł. Jeżeli nie posiadamy  innych odliczeń lub też doliczeń do podatku to Urząd Skarbowy dokona zwrotu kwoty 920, 80zł na nasz rachunek.
Pomimo zwrotu przez Urząd Skarbowy kwoty odliczenia od podatku na naszym Indywidualnym Konie Zabezpieczenia Emerytalnego nie zmieni się kwota dokonanych przez nas wpłat. W poniższej tabeli zostały obliczone maksymalne kwoty ulgi podatkowej w zależności od wysokości dochodów, co ma wpływ na wysokość stawki podatku.

dochody w roku kalendarzowym 2017 nie więcej niż 85 528 zł powyżej 85 528 zł dochody osób prowadzące działalność gospodarczą
stawka podatku 18% 32% 19%
ulga podatkowa przy wpłacie na  IKZE 5 115,60 zł w 2017 roku 920,80 zł 1 636,99 zł 971,96 zł

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *