Limit IKE 2015

Wysokość wpłat w danym roku kalendarzowym na Indywidualne Konto Emerytalne jest ograniczona limitami, które uzależnione są od wysokości prognozowanego na dany rok średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Do 2008 roku wysokość wpłat była ograniczona limitem do 1,5-krotności (150%) średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto, natomiast obecnie limit wpłat jest 2 razy większy, tj. wynosi 3-krotność (300%) średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto rocznie. Limity IKE są ustalane obwieszczeniem Ministra Polityki Społecznej ogłaszanym przed rozpoczęciem roku, zazwyczaj w listopadzie roku ubiegłego.

Limity wp?at IKE 2015

Jak zmieniały się limity wpłat do IKE w poszczególnych latach:

 • aktualnie w 2015 roku limit wpłat do IKE wynosi 11877 PLN,
 • w 2014 roku limit został ustalony na 11238 PLN,
 • w 2013 roku limit został ustalony na 11139 PLN,
 • w 2012 roku limit został ustalony na 10578 PLN,
 • w 2011 roku limit został ustalony na 10077 PLN,
 • w 2010 roku limit został ustalony na 9579 PLN,
 • w 2009 roku limit został ustalony na 9579 PLN,
 • w 2008 roku limit został ustalony na 4055 PLN,
 • w 2007 roku limit został ustalony na 3697 PLN,
 • w 2006 roku limit został ustalony na 3521 PLN,
 • w 2005 roku limit został ustalony na 3635 PLN,
 • w 2004 roku limit wpłat wynosił 3435 PLN.

W przyszłym roku, tj. 2016 limit IKE ten z pewnością nie będzie niższy niż. Ponieważ należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami limit wpłat w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IKE obowiązujący w roku poprzednim.

Dodatkowo warto pamiętać, że w przypadku osób małoletnich wysokość wpłat ograniczona jest dodatkowo wysokością uzyskiwanego dochodu z pracy. Wpłata na IKE dokonywana przez osoby małoletnie nie będzie mogła zatem przekroczyć limitu wpłat na IKE oraz ich wysokości dochodów osiąganych z tytułu umowy o pracę. Co stanowi pewne organicznie dla rodziców chcących zabezpieczyć poprzez IKE przyszłość swoich dzieci, jeszcze przed rozpoczęciem przez dzieci pracy zawodowej.

Wpłaty na IKE mogą być dokonywane tylko w formie pieniężnej. Wyjątek stanowią sytuację w których założymy IKE w podmiocie prowadzącym działalność maklerską, określając w umowie, że wartość pożytków będzie stanowić wpłatę w formie papierów wartościowych.

Posiadacz konta IKE od 2004 roku, który korzystał w pełni z ustalonych limitów miał więc szanse na swoje konto emerytalne wpłacić nawet 92 tys. PLN. W praktyce jak pokazują dane do 2014 roku średnio posiadaliśmy na koncie IKE jedynie ułamek ww. sumy, to jest ok. 6 tys. PLN.

Sprawdź limit IKE na 2016 rok >>>