IKZE Limit 2017

Limit IKZE 2017

Limit IKZE 2017 wynosi 5 115,60 zł – obwieszczenie  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w roku 2017.

Na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego będzie można co roku wpłacić maksymalnie kwotę odpowiadającą 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Limit ten w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IKZE obowiązujący w roku poprzednim.

Limit IKZE 2017 i lata wcześniejsze

Limit IKZE 2017
Limit IKZE 2017

W poprzednich latach limit IKZE dla Indywidualnych Kont Zabezpieczenia emerytalnego był nieco niższy i wynosił:

 • 4800,66 zł w 2016 roku
 • 4750,80 zł w 2015 roku
 • 4495,20 zł w 2014 roku
 • 4231,20 zł w 2013 roku oraz
 • 4030,80 zł w 2012 roku

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

W przyszłym roku, tj. 2018 limit IKZE z pewnością będzie wyższy. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami limit wpłat w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IZKE obowiązujący w roku poprzednim.

Prawdopodobną wysokość limitu IKZE w 2018 roku możesz sprawdzić tutaj limit IZKE 2018.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego możemy otworzyć poprzez zawarcie umowy z:

 1. funduszem inwestycyjnym,
 2. podmiotem prowadzącym działalność maklerską: domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską,
 3. zakłady ubezpieczeń na życie,
 4. banki,
 5. dobrowolne fundusze emerytalne, które są utworzone przez powszechne towarzystwo emerytalne.

Przypomnijmy, że wpłaty na IKZE odlicza się od dochodu przed opodatkowaniem na zasadach oraz w trybie określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. W praktyce odliczeń wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

Warto pamiętać też, że z ulgi podatkowej mogą korzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym także płacące podatek liniowy, tak więc forma oraz sposób opodatkowania działalności gospodarczej nie ma znaczenia.

Dodatkowa informacja dla osób, które nie posiadają jeszcze 18 lat – wpłaty dokonywane przez nich na IKZE nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Oczywiście, nie mogą być one również wyższe od kwoty rocznego limitu.

Jak widać w praktyce limit IKE jest wyższy niż limit IKZE.

Na wypadek kontroli urzędu skarbowego warto pamiętać, że w razie kontroli podatkowej należy wykazać, że prawo do ulgi podatkowej przysługiwało. Dowodami w tym zakresie będzie umowa z podmiotem prowadzącym IKZE, jak również dowody wpłaty środków na zabezpieczenie emerytalne. Podstawą do odliczenia mogą być jedynie kwoty faktycznie wpłacone, a nie tylko naliczone. Należy je przechowywać przez okres 5 lat.

Zobacz Ranking IKZE 2017 >>>

Wypłata z IKZE

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje

 1. na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego przez co najmniej 5 latach kalendarzowych,
 2.  na wniosek osoby uprawnionej – w przypadku śmierci oszczędzającego.

Środki zgromadzone przez oszczędzającego na IKZE mogą być wypłacone jednorazowo lub w ratach.

Instytucja finansowa, jako płatnik, jest obowiązana do poboru podatku od dokonywanych wypłat z IKZE.

Sprawdź Ranking IKZE 2017 >>>

 Limit IKZE 2017 w liczbach

Według obliczeń Komisji Nadzoru Finansowego na dzień 30 czerwca 2016 r. instytucje finansowe prowadziły 613 918  Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego ,a wartość środków zgromadzonych na tych kontach wyniosła 764 084 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *