Limit IKZE 2018

Limit IKZE 2018

Limit IKZE 2018 jest powiązany z kwotą przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce. Na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego będzie można co roku wpłacić maksymalnie kwotę odpowiadającą 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2018 r. (zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2018) przewidziano na kwotę 4443 zł. W 2018 roku kwota limitu IKZE będzie wynosić 5331,60 zł.

Limit ten w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IKZE obowiązujący w roku poprzednim.

Ostateczna kwota limitu wpłat na IKZE w 2018 roku zostanie ustalona zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie wysokości kwoty wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne w roku 2018.

Limit IKZE 2018 i lata wcześniejsze

Limit IKZE 2018 będzie wynosić 5331,60 zł.

W poprzednich latach limit IKZE dla Indywidualnych Kont Zabezpieczenia emerytalnego był nieco niższy i wynosił:

 • 5115,60 zł w 2017 roku
 • 4800,66 zł w 2016 roku
 • 4750,80 zł w 2015 roku
 • 4495,20 zł w 2014 roku
 • 4231,20 zł w 2013 roku
 • 4030,80 zł w 2012 roku
Limit IKZE 2018
Limit IKZE 2018

Sprawdź Ranking IKZE  >>>

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego możemy otworzyć poprzez zawarcie umowy z:

 1. funduszem inwestycyjnym,
 2. podmiotem prowadzącym działalność maklerską: domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską,
 3. zakłady ubezpieczeń na życie,
 4. banki,
 5. dobrowolne fundusze emerytalne, które są utworzone przez powszechne towarzystwo emerytalne.

Limit IKZE 2018 w liczbach

Według obliczeń Komisji Nadzoru Finansowego na dzień 30 czerwca 2017 r. instytucje finansowe prowadziły 664 111  Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, a wartość środków zgromadzonych na tych kontach wyniosła 1 327 773 tys. zł. Największą liczbę otwartych kont IKZE, podobnie jak IKE, posiadają zakłady ubezpieczeń. Kolejną pozycję zajmują fundusze inwestycyjne, natomiast na trzecim miejscu są dobrowolne fundusze emerytalne. W przypadku Indywidualnych Kont Emerytalnych cieszą się zdecydowanie mniejszą popularnością i plasują się na ostatnim miejscu. Porównaj tutaj.

Limit IKZE 2018-ranking instytucji finansowych (dane KNF)
Limit IKZE 2018-ranking instytucji finansowych (dane KNF)

Przypomnijmy, że wpłaty na IKZE odlicza się od dochodu przed opodatkowaniem na zasadach oraz w trybie określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. W praktyce odliczeń wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym.

Sprawdź Ranking IKZE  >>>

Warto pamiętać też, że z ulgi podatkowej mogą korzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym także płacące podatek liniowy, tak więc forma oraz sposób opodatkowania działalności gospodarczej nie ma znaczenia.

Dodatkowa informacja dla osób, które nie posiadają jeszcze 18 lat – wpłaty dokonywane przez nich na IKZE nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Oczywiście, nie mogą być one również wyższe od kwoty rocznego limitu.

Jak widać w praktyce limit IKZE 2018 jest niższy od limitu IKE, który w 2018 wynosi 13329 zł.

Na wypadek kontroli urzędu skarbowego warto pamiętać, że w razie kontroli podatkowej należy wykazać, że prawo do ulgi podatkowej przysługiwało. Dowodami w tym zakresie będzie umowa z podmiotem prowadzącym IKZE, jak również dowody wpłaty środków na zabezpieczenie emerytalne. Podstawą do odliczenia mogą być jedynie kwoty faktycznie wpłacone, a nie tylko naliczone. Należy je przechowywać przez okres 5 lat.

Zobacz Ranking IKZE  >>>

Wypłata z IKZE

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje:

 1. po ukończeniu 60 lub 55 roku życia (po wcześniejszym uzyskaniu uprawnień emerytalnych) oraz spełnieniu warunku dokonywania wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub dokonania ponad połowy wartości wpłat na IKE najpóźniej na 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę środków,
 2.  na wniosek osoby uprawnionej – w przypadku śmierci oszczędzającego, brak  podatku od spadków i darowizn. Jednak osoby uprawnione do dziedziczenia środków z IKZE będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy, którego stawka wynosi 10%.

Środki zgromadzone przez oszczędzającego na IKZE mogą być wypłacone jednorazowo lub w ratach.

Instytucja finansowa, jako płatnik, jest obowiązana do poboru podatku od dokonywanych wypłat z IKZE. Wypłata z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, którego stawka wynosi 10%.

Sprawdź Ranking IKZE  >>>

Warto dodać, iż posiadanie IKZE nie oznacza rezygnacji z IKE lub odwrotnie. Tutaj możesz sprawdzić różnice między IKE i IKZE. Posiadając Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego i/lub Indywidualne Konto Emerytalne możemy również uczestniczyć w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *